Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Nimi: Erityislasten Omaiset ELO ry
Kotipaikka: Rovaniemi
Osoite: Pohjolankatu 10 as 1, 96100 Rovaniemi
Rekisterinumero:  189.682
Merkitty rekisteriin: 23.06.2004

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Erityislasten Omaiset ELO ry, ja sen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia erityisperheiden ja heidän kanssaan työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden verkostona. Yhdistys tukee yhteistyötä julkishallinnon ja järjestöjen välillä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen virkistys- ja vertaistukitoimintaa. Yhdistys järjestää yhteistyötahojen kanssa koulutus- ja kurssitoimintaa. Tiivis verkosto mahdollistaa toimivan tiedotusverkon perheiden ja toimijoiden välillä.

 Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja toimeenpanna asianmukaisen luvan saatua arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistyksellä on oikeus omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy jäsenhakemuksen, jäsenmaksun suorittamisen tai selkeän sähköisen jäsenhalukkuuden ilmoituksen perusteella yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kahteen kalenterivuoteen. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kuteen (1-6) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 7. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta hallitukselle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana maalis-huhtikuussa ja yhdistyksen syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (%) annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai lehti-ilmoituksella.

 11. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltausuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 12.YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokousten käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.